طراحی معماری

طراحی معماری به صورت یک پروژه سه مرحله ای انجام میپذیرد

مدیریت پروژه
طراحی داخلی
برنامه ریزی پروژه

01 / مرحله برنامه ریزی

مراحل برنامه ریزی پروژه طراحی:

 • گسترش مفاهیم و پیش در آمدها
 • طراحی خلاقانه و برنامه ریزی فضایی
 • امکان سنجی
 • گسترش برند و نماد سازی
 • بررسی امکانات محل استقرار سایت
 • برنامه ریزی زمانی و هزینه‌ای
 • هماهنگ سازی نمونه موجود با یک ساز و کار تجاری جدید
طراحی معماری 1
طراحی معماری 2

02 / مرحله طراحی

در مرحله طراحی موارد زیر انجام میشود:

 • بررسی و سازماندهی فضای سایت
 • انتخاب مصالح و تعیین ویژگی ها
 • تهیه تصاویر ۳ بعدی
 • ترسیم جزئیات و نقشه‌های سخت
 • تهیه نقشه‌های تجهیزات مکانیکی و الکتریکی
 • طراحی نمونه ، لوگو و نماد
 • مدیریت پروژه (بررسی هزینه ، زمان بندی ، تهیه فهرست اجناس و…)
 • پروانه‌های ساختمانی

03 / مرحله ساخت و ساز

مراحل ساخت و ساز به شرح زیر است:

 • مدیریت پروژه
 • تهیه مادرک و مستندات قراردادهای پیمانکاری
 • تهیه فهرست اجناس پروژه
 • تهیه و تجهیز تسهیلات
 • مصالح و مبلمان
طراحی معماری 3